Εάν αποφασίζετε να παύσετε τις δραστηριότητες της Κυπριακής εταιρίας, μπορείτε να την πουλήσετε σε άλλον αγοραστή. Μπορείτε να διαπραγματεύεται την τιμή εκείνη την ώρα. Συνήθως οι αδρανείς εταιρίες (δηλαδή αφανείς εταιρίες, οι οποίες κατέχουν μόνο την νομική οντότητα μιας κυπριακής εταιρίας) πούλιουνται εικονικά. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξτε εθελοντικά την εκκαθάριση της κυπριακής εταιρίας είτε μέσω δικαστικής διαδικασίας, είτε μέσω επιστολής προς το τμήμα Εφόρου Εταιριών της Κύπρου – διαδικασία παρόμοια με την διαδικασία εκκαθάρισης εταιρίας που περιγράφεται στο κεφάλαιο 11 του Κώδικα Πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών.