Η Κύπρος έγινε ένας πολύ δημοφιλής προορισμός όταν πρόκειται για ξένες επενδύσεις, πιο πολύ με την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος δεν είναι ένας φορολογικός παράδεισος, αλλά είναι μια περιοχή χαμηλής φορολογίας με έναν χρονιαίο φορολογικό συντελεστή που διακυμαίνεται μεταξύ 0% και 10%, πληρωτέο στην περίπτωση μιας διεθνούς επιχείρησης. Η Κύπρος έχει πολυάριθμες συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Προπαντός, μερικές εξαιρετικά ευνοϊκές συμφωνίες έχουν συναφθεί με πολλά κράτη για την είσπραξη μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων.

Οι κυπριακές εταιρίες μπορούν να ωφελούνται από τα εξής φορολογικά πλεονεκτήματα:

-   Τον Ιούλιο του 2002, ως μερίδιο του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ. 118(1) του 2002, το Κυπριακό Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν ομοειδή εταιρικό φορολογικό συντελεστή του 10%, εφαρμοστέο για τις εγχώριες και τις υπεράκτιες εταιρίες, και μια ‘ειδική συνεισφορά’ για την Άμυνα, η οποία, ως αποτέλεσμα, απευθύνεται στην καταβολή των διεπιχειρησιακών μερισμάτων και τόκων ως εταιρικός φορολογικός συντελεστής του 10%. Το καινούριο σύστημα έγινε εφαρμοστέο από τον Ιανουάριο του 2003.

-   Η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1 του Μαΐου, 2004 και από τότε αναβαθμίζει συνεχώς την θέση της ως πλέον μη Υπεράκτια Δικαιοδοσία.

-   Η Κύπρος είναι ασυνήθης μεταξύ των κρατών με χαμηλές φορολογίες, επειδή έχει συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας με παραπάνω από 40 άλλες χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) και πολλά ανατολικά-ευρωπαϊκά κράτη. Γι’ αυτόν τον λόγο η Κύπρος έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με εκείνη την περιοχή.

-   Η Κύπρος είναι η Ευρωπαϊκή μη-υπεράκτια δικαιοδοσία με την χαμηλότερη φορολογία. Ο πρότυπος εταιρικός φορολογικός συντελεστής των 10% σε καθαρά κέρδη είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο χαμηλότερος εταιρικός φορολογικός συντελεστής στον κόσμο, όταν πρόκειται για μη-υπεράκτιες δικαιοδοσίες.

-   Η Εταιρική φορολογία για ναυτιλιακές εταιρίες είναι 0%, ενώ η εταιρική φορολογία για εταιρίες διαχείρισης πλοίων είναι 4.25%.

-   Ανάλογα με τα είδη δραστηριοτήτων τους, οι κυπριακές εταιρίες εμφανίζουν τα κέρδη τους με έναν κλιμακωτό και ρυθμικό τρόπο. Αυτό είναι δυνατόν λόγω της εφαρμογής σημαντικών και εξελιγμένων στρατηγιών για τον φορολογικό σχεδιασμό, οι οποίες, με την σειρά τους, μπορούν να επινοηθούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.

-   Υπάρχουν νομισματικά πλεονεκτήματα και πλεονεκτήματα προστιθέμενης εμπορικής αξίας λόγω της δυνατότητας εγγραφής στο Ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ στην Κύπρο, μέσω του VIES (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ). Αυτό γίνεται γενικά με τις εταιρίες που εμπορεύονται αγαθά (εισαγωγές/εξαγωγές), εν τούτοις, αυτό εφαρμόζεται επίσης για τις εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες.

-   Η διαπραγμάτευση συναλλαγών και τα εισοδήματα από την διάθεση οποιουδήποτε είδους συναλλαγών είναι αφορολόγητα.

-   Οι ξένοι δικαιούχοι των κυπριακών εταιριών δεν πληρώνουν άλλους προστιθέμενους φόρους στα μερίσματα ή στα εισοδήματα, παραπάνω από το πληρωτέο ή πληρωμένο ποσό από τις σχετικές νομικές οντότητες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εφαρμόζονται μόνο 10% εταιρικός φόρος στα καθαρά κέρδη.

-   Τα μερίσματα πληρωμένα από μια ξένη εταιρία σε μια κυπριακή εταιρία χαρτοφυλακίου είναι αφορολόγητα στην Κύπρο, σε περίπτωση που η κυπριακή εταιρία χαρτοφυλακίου κατέχει τουλάχιστον 1% από το μετοχικό κεφάλαιο της ξένης εταιρίας η οποία πληρώνει το μέρισμα και εάν τα έσοδα της ξένης εταιρίας, τα οποία προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από επενδυτικές δράσεις, δεν υπερβαίνουν τα 50% από το ολικό εισόδημα και εάν ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής της χώρας της εταιρίας που πληρώνει τα μερίσματα δεν είναι ουσιαστικά χαμηλότερος από τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή της Κύπρου.

-  Τα κέρδη αποκτημένα εκτός Κύπρου σε εταιρίες μη-κάτοικοι Κύπρου είναι αφορολόγητα.

-   Οι Κυπριακές εταιρίες διαχειρισμένα και ελεγχόμενα από άλλη δικαιοδοσία, εκτός Κύπρου, εξαιρούνται της φορολογίας για τα κέρδη τους αποκτημένα εκτός Κύπρου.

-   Εξαίρεση από τον φόρο επί των κεφαλαιουχικών κερδών (εκτός στην πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο).

-   Υπάρχει ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιριών του ίδιου συγκροτήματος, δια του οποίου οι ζημιές μιας εταιρίας μπορούν να καταλογιστούν στα φορολογήσιμα κέρδη άλλων εταιριών του ίδιου συγκροτήματος.

-   Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι αναδιαρθρώσεις και άλλες ξαναοργανώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των συγκροτημάτων χωρίς φορολογικές συνέπειες.

-   Μονομερής ελάφρυνση της παρακράτησης φόρου στην πηγή χορηγείται σε όλες τις κυπριακές εταιρίες για την ξένη φορολόγηση εφαρμοσμένη ανεπαρκώς εξαιτίας έλλειψης μιας συμφωνίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας.

-   Οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.

-   Το επίπεδο των γενικών εξόδων για την παροχή επαγγελματικών εταιρικών υπηρεσιών και διαβούλευσης είναι χαμηλό σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.

Σε λίγα λόγια, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας Κυπριακής εταιρίας είναι τα επόμενα:

  • η φήμη (προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1τη του Μαΐου 2004, πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια του ΟΟΣΑ σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, με τον έλεγχο συναλλάγματος κτλ.),
  • πλεονεκτική γεωγραφική θέση – εγγύτητα σε Ευρωπαϊκά κέντρα, σε κράτη μέλη της ΚΑΚ και ιδιαίτερα στην Ρωσία, εύκολη πρόσβαση στην Μέση Ανατολή και Αφρική,
  • στερεά επαγγελματική υποδομή, συνεχώς προσαρμοσμένη με την καινούρια νομοθεσία, την τεχνολογική ανάπτυξη κτλ.
  • καλά συστήματα τηλεπικοινωνίας,
  • ο χαμηλότερος εταιρικός φορολογικός συντελεστής (10%) μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών κρατών,
  • τα κέρδη αποκτημένα με οποιοδήποτε τρόπο από μια μόνιμη εγκατάσταση εκτός Κύπρου δεν επιβαρύνονται φορολογικά (εφόσον εκπληρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις),
  • Απαλλαγή από τη φορολόγηση εισπρακτέων και πληρωτέων μερισμάτων με ελάχιστες επαχθείς προϋποθέσεις,
  • Απαλλαγή από τις φορολογικές υποχρεώσεις  στα κεφαλαιακά κέρδη αποκτημένα από την διάθεση μετοχών,
  • ευρύ δίκτυο Συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας.