Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος, ευεργετικά για τις Κυπριακές Εταιρίες Χαρτοφυλακίου, προκύπτουν από τους όρους Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Συμβάσεων για την Αποφυγή διπλής φορολογίας, συνημμένες από την Κύπρο και αναφέρονται παρακάτω:

Απαλλαγή από την φορολόγηση μερισμάτων:

 1. Τα ξένα μερίσματα είναι αφορολόγητα (εάν διατηρείται τουλάχιστον 1% από την περιουσία εταιρίας που πληρώνει τα μερίσματα). Επίσης σημειώσετε ότι αυτή η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν η εταιρία μη-κάτοικος της Κύπρου, η οποία πληρώνει το μέρισμα, ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, παραπάνω από 50% των επενδυτικών δράσεων και η εξωτερική φορολογική επιβάρυνση είναι πολύ πιο χαμηλή από την κυπριακή φορολογική επιβάρυνση [(κατ’ ουσίαν εξηγούμενη από τις Φορολογικές Αρχές να είναι χαμηλότερη από το 5% του ‘’μέγιστου φορολογικού συντελεστή’’.
 2. Οι φόροι για τα εξερχόμενα μερίσματα, τόκους και δικαιώματα είναι χαμηλοί ή δεν υπάρχουν (δεν προβλέπεται παρακρατηθέντος φόρος επί μερισμάτων και τόκων, ανεξάρτητα από την χώρα διαμονής του παραλήπτη (ακόμα και υπεράκτιες δικαιοδοσίες) ή από την ύπαρξη μιας συμβάσεως για την αποφυγή διπλής φορολογία, δεν προβλέπεται παρακρατηθέντος φόρος επί των τόκων που καταβάλλονται για την χρήση δικαιωμάτων εκτός Κύπρου, εφαρμόζεται φόρος των 10% αν τα δικαιώματα χρησιμοποιούνται στην Κύπρο (σύμφωνα με τις ΣΑΔΦ και Ευρωπαϊκές Οδηγίες) και 5% επί ταινιών (σύμφωνα με τις ΣΑΔΦ και Ευρωπαϊκές Οδηγίες).
 3. Δεν υπάρχει φόρος υπεραξίας κατά την πώληση ή μεταφορά των χρεογράφων και τα κέρδη δεν επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος (εκτός από τα κέρδη που προκύπτουν από διάθεση μετοχών σε εταιρίες που κατέχουν ακίνητες περιούσιες στην Κύπρο, μόνο στο βαθμό που το κέρδος έχει σχέση με ιδιωτικές ακίνητες περιουσίες στην Κύπρο). Επίσης, κέρδη από μόνιμες εγκαταστάσεις εταιριών (ΜΕ) εκτός Κύπρου είναι αφορολόγητα  και οι ζημίες τους μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με το κυπριακό εισόδημα (αυτή η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν η ΜΕ ασκεί παραπάνω από 50% από τις επενδυτικές δράσεις – παθητικό εισόδημα – και η εξωτερική φορολογική επιβάρυνση είναι πολύ πιο χαμηλή από την Κυπριακή φορολογική επιβάρυνση). Αυτή η απαλλαγή (ΜΕ) σε συνδυασμό με την χρήση μερικών ΣΑΔΦ της Κύπρου μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη στην ΜΕ με εντελώς αποφυγή των φόρων.
 4. πρέπει να σημειωθεί ότι, σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες χαρτοφυλακίου, μόνο η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 0% παρακρατούμενο φόρο επί μερισμάτων (ΠΦΜ), δηλαδή δεν χρειάζονται περίπλοκες και ακριβές δομές εκτός ΠΦΜ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες χαρτοφυλακίου.
 5. Δεν προβλέπονται φόροι για υπεραξίες ή εισοδήματα που προκύπτουν από ρευστοποιήσεις των συμμετοχών ή από την εκκαθάριση της ίδιας της εταιρίας.
 6. Δεν προβλέπονται φόροι επί καθαρών κερδών (όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν προβλέπονται φόροι υπεραξίας) κατά την διάρκεια ζωής μιας κυπριακής εταιρίας χαρτοφυλακίου.
 7. Οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη.
 8. Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι αναδιαρθρώσεις και άλλες ξαναοργανώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των συγκροτημάτων χωρίς φορολογικές συνέπειες..

Εν τούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δομή εταιρίας χαρτοφυλακίου ή από οποιαδήποτε σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας, όλα τα κέρδη που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία ακίνητων περιουσίων, φορολογούνται ή φορολογούνται εν μέρει, σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας στη οποία βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.

Συμπερασματικά, το σύστημα κυπριακής φορολογίας προσφέρει:

 1. Η απόκτηση μερισμάτων ξένης προέλευσης σε χαμηλότερους ή χωρίς συντελεστές επί ξένου παρακρατούμενου φόρου (χάρη της χρήσεως της οδηγίας περί μητρικών – θυγατρικών εταιριών ή της χρήσεως συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, σε περίπτωση που η οδηγία δεν είναι εφαρμοστέα).
 2. Η διανομή των διαθέσιμων κερδών σε μετόχους που δεν είναι κάτοικοι γίνεται με 0% συντελεστή του πρακρατούμενου φόρου επί μερισμάτων, (0%) ανεξάρτητα από δικαιοδοσία ή έλλειψη μιας ΣΑΔΦ (ακόμα και σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες ).
 3. Προβλέπεται η απόκτηση υπεραξιών από την διάθεση μετοχών σε ξένες εταιρίες με 0% συντελεστές  φόρου επί υπεράξιας και του εταιρικού φόρου πάνω των κερδών, ανεξάρτητα από την περίοδο διακράτησης και από το ποσοστό συμμετοχής μετόχου και δεν προβλέπονται φόροι επί υπεραξίας κατά την εκκαθάριση της ίδιας της εταιρίας χαρτοφυλακίου.
 4. Παραλαβή ξένου μερίσματος χωρίς συντελεστή του εταιρικού φόρου ή χωρίς έκτακτη αμυντική εισφορά (ο τοπικός παρακρατούμενος φόρος) ή οποιοδήποτε άλλο φόρο (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις – οι διατάξεις κατά της φοροαποφυγής – οι οποίες είναι εύκολο να ικανοποιηθούν), δηλαδή “μια Ευρωπαϊκή εταιρία χαρτοφυλακίου χωρίς φορολογικές διαφυγές πάνω των δραστηριοτήτων χαρτοφυλακίου”.

Με όλα αυτά η Κύπρος είναι σημαντικό διεθνές κέντρο εταιρικών υπηρεσιών και διεθνές φορολογικό κέντρο που πρέπει να μελετηθεί με σοβαρότητα από κάθε διεθνή επενδυτή που θέλει να ιδρύσει μια εταιρία στο εξωτερικό.