Cele mai importante caracteristici ale sistemului fiscal, avantajoase pentru societăţile holding din Cipru, reies din termenii Directivelor Europene şi ai Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Cipru şi sunt menţionate mai jos:

Scutirea de la impozitul pe venitul din participaţia în cadrul societăţii (Participation Exemption):

 1. Dividendele străine nu sunt impozabile (dacă se menţine minimum 1% din proprietatea societăţii plătitoare a dividendelor). De asemenea, reţineţi că această scutire nu se aplică dacă societatea nerezidentă, plătitoare a dividendelor, îndeplineşte, direct sau indirect, peste 50% din activităţile de investiţii şi dacă sarcina fiscală din străinătate este cu mult mai mică decât sarcina fiscală din Cipru (în principiu, să fie mai mică decât 5% din cota maximă de impozitare, conform autorităţilor fiscale).
 2. Se prevăd impozite reţinute la sursă mici sau nule la vânzarea sau transferul dividendelor, dobânzilor şi al redevenţelor (nici un fel de impozit reţinut la sursă pe dividende sau dobânzi, indiferent de ţara în care este rezident destinatarul (chiar şi în cazul jurisdicţiilor offshore) sau de existenţa unei Convenţii pentru evitarea dublei impuneri; nu se prevăd impozite reţinute la sursă la plata redevenţelor pentru folosirea drepturilor în afara Ciprului, dar se aplică impozitul de 10% dacă drepturile vor fi folosite în Cipru (conform CEDI şi a Directivelor UE) şi 5% pentru filme şi drepturi de televiziune (conform CEDI şi a Directivelor UE).
 3. Nu este prevăzut nici un impozit pentru câştigurile de capital sau pentru vânzarea sau transferul titlurilor de valoare şi veniturile din acestea nu sunt supuse impozitului pe venit (cu excepţia veniturilor din cesiunea acţiunilor în cadrul societăţilor ce deţin bunuri imobile situate în Cipru şi numai atunci când venitul ţine de proprietăţi imobiliare individuale din Cipru). De asemenea, veniturile obţinute în cadrul unităţilor permanente ale societăţii, din afara Ciprului nu sunt impozabile şi pierderile legate de acestea pot fi compensate cu venitul obţinut în Cipru (această scutire nu se aplică dacă unitatea permanentă îndeplineşte mai mult de 50% din activităţile de investiţii – venit pasiv – şi dacă sarcina fiscală din străinătate este semnificativ mai mică decât sarcina fiscală din Cipru). Această scutire, alături de existenţa unor CEDI încheiate de Cipru, poate genera venituri în cadrul unităţii permanente a societăţii în străinătate, cu evitarea totală a impozitelor.
 4. E necesar să se menţioneze că, în comparaţie cu alte jurisdicţii în care activează societăţi holding, numai în Cipru şi Marea Britanie se aplică 0% impozit reţinut la sursă pentru dividende, deci nu mai sunt necesare structurile complexe şi costisitoare referitoare la impozitul pe dividende. ACESTA ESTE UN AVANTAJ IMPORTANT ŞI COMPETITIV AL REPUBLICII CIPRU, în comparaţie cu alte jurisdicţii în care activează societăţile holding.
 5. Nu sunt prevăzute impozite pe câştiguri de capital sau pe venit la lichidarea participaţiei sau chiar a societăţii holding din Cipru.
 6. Nu este prevăzut impozitul pe capital propriu (după cum s-a menţionat anterior, nu este impus impozitul pe câştig de capital) în timpul activităţii societăţii holding din Cipru.
 7. Pierderile fiscale pot fi reportate la nesfârşit pentru a fi compensate cu venituri ulterioare.
 8. Fuziunile, preluările şi alte restructurări pot avea loc în cadrul grupului de societăţi fără consecinţe fiscale.

Este necesar să se menţioneze că, indiferent de structura oricărei societăţi holding sau de existenţa unei Convenţii pentru evitarea dublei impuneri, toate profiturile ce provin din bunuri imobile sunt impozitabile sau parţial impozitabile, în conformitate cu Legile ţării în care este situată proprietate imobiliară.

În concluzie, sistemul fiscal al Ciprului oferă:

 1. Extragerea dividendelor provenite din surse străine la cote reduse sau nule ale impozitului reţinut la sursă (graţie directivei privind societăţile-mamă şi subsidiarele sau convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, dacă directiva nu este aplicabilă).
 2. Distribuirea profiturilor disponibile către acţionarii nerezidenţi la o cotă nulă a impozitului pe dividende reţinut la sursă; 0%, independent de jurisdicţie sau de absenţa unei CEDI (chiar şi în cazul jurisdicţiilor offshore).
 3. Realizarea câştigurilor de capital din cesiunea acţiunilor în cadrul societăţilor străine la o cotă nulă a impozitului pe venit şi a impozitului pe câştig de capital, independent de perioada de participaţie şi de ponderea acţionarilor; nu se aplică impozite pe câştig de capital la lichidarea societăţii holding însăşi.
 4. Primirea dividendelor străine la o cotă nulă a impozitului pe venit sau a contribuţiei speciale pentru apărare (impozit local cu reţinere la sursă) sau a oricăror altor impozite locale (conform condiţiilor clauzei antifraudă, care sunt uşor de satisfăcut), adică “o societate holding europeană neimpozabilă în statul de domiciliu pentru activităţile de tip holding”.

În general, Cipru este un prestator internaţional de servicii corporative şi un centru fiscal internaţional, ce ar trebui luat în mod serios în consideraţie de către orice investitor internaţional care doreşte să înfiinţeze o societate în străinătate.