Η Κύπρος θέσπισε τον Νόμο περί Διεθνών Καταπιστευμάτων τον Ιούλιο, 1992. Ο Νόμος περί Διεθνών Καταπιστευμάτων προβλέπει την ίδρυση και την διαχείριση των Διεθνών Καταπιστευμάτων, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα για την εγκατάσταση τέτοιων καταπιστευμάτων στην Κύπρο.

Οι ειδικές διατάξεις του Νόμου περί Διεθνών Καταπιστευμάτων της Κύπρου μπορούν να συνοψιστούν, όπως παρακάτω:

  • Ένα Διεθνές Καταπίστευμα από την Κύπρο θεωρείται ως Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα, αν και ο τοπικός καταπιστευματοδέκτης ή ο δικαιούχος (ή οποιοδήποτε συνδυασμό των δύο) είναι μια κυπριακή υπεράκτια επιχείρηση.
  • Κανένας εξωτερικός νόμος σχετικά με την κληρονομιά ή με την διαδοχή δεν μπορεί να ακυρώσει ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα.
  • τα φιλανθρωπικά καταπιστεύματα μπορούν να ιδρυθούν σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου περί Διεθνών Καταπιστευμάτων.
  • ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα μπορεί να παραμείνει εν ισχύ έως και εκατό χρόνια, παρά την οποιασδήποτε νομική διάταξη της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας περί του αντιθέτου.
  • Ο εφαρμοστέος νόμος σε ένα Κυπριακό Διεθνές Καταπίστευμα μπορεί να αλλαχτεί ρητώς μ’ έναν ξένο νόμο, με την προϋπόθεση ότι ο καινούριος νόμος αναγνωρίζει την εγκυρότητα του καταπιστεύματος και των αντίστοιχων δικαιωμάτων των δικαιούχων. Αντιστρόφως, ένα καταπίστευμα εγκαταστημένο σε ξένη δικαιοδοσία μπορεί, σύμφωνα με τους όρους του, να επιλέξει τον νόμο της Κύπρου, με την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο εξωτερικός νόμος αναγνωρίζει μια τέτοια αλλαγή. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει ευελιξία, η οποία είναι σημαντική στο γεγονός αλλαγής Κυβερνητικής, ελεγκτικής ή άλλου είδους πολιτικής, που μπορεί να κάνει ευεργετική την αλλαγή τοποθεσίας του καταπιστεύματος.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

Ο Κυπριακός Νόμος περί Διεθνών Καταπιστευμάτων έχει τα εξής πλεονέκτημα, σε σύγκριση με την νομοθεσία άλλων ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Δικαιοδοσιών:

  • Προστασία περιουσιακών στοιχείων. Η δύναμη των πιστωτών είναι περιορισμένη με σκοπό να τεθούν περιουσιακά στοιχεία στο καταπίστευμα. Αυτό το πλεονέκτημα καθιστά σχεδόν αδύνατη την εκκαθάριση του καταπιστεύματος, ακόμα και σε περίπτωση πτώχευσης δικαιούχου, αλλά εκτός από περιπτώσεων δόλιας προαιρέσεως που ήταν πίσω σύστασης εταιρίας.
  • Εμπιστευτικότητα. Ο Κυπριακός Νόμος περί Διεθνών Καταπιστευμάτων εξασφαλίζει ότι ο καταπιστευματοδέκτης μπορεί να μην δημοσιεύει πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη/των ιδιοκτήτων του καταπιστεύματος ή των δικαιούχων του.
  • Τα κέρδη που προέρχονται από μια πηγή εκτός Κύπρου δεν επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος ή με οποιοδήποτε άλλο φόρο επιβεβλημένος στην Κύπρο.
  • Ο συνδυασμός μεταξύ μιας κυπριακής εταιρίας χαρτοφυλακίου και ενός κυπριακού διεθνούς καταπιστεύματος δημιουργεί ένα πλεονεκτικό σχήμα επιχειρήσεως, επειδή, στο παρόν η Κύπρος έχει συνάψει 45 Συμβάσεις για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και οι περισσότερες από αυτές τις συμβάσεις προβλέπουν ότι μια κυπριακή εταιρία χαρτοφυλακίου μπορεί να επωφεληθεί επειδή υπόκειται μόνο στο 4,25% εταιρικό φόρο εισοδήματος. Τα δικαιώματα, οι τόκοι και τα μερίσματα αποκτημένα από υπεράκτια εταιρία (το εισόδημα καταπιστεύματος) είναι αφορολόγητα.
  • Επιπλέον, το εισόδημα των καταπιστευματοδεκτών είναι αφορολόγητο και οι δικαιούχοι ενός Κυπριακό Διεθνές Καταπιστεύματος δεν επιβαρύνονται με την πληρωμή φόρων εισοδήματος σε ό,τι αφορά τα κέρδη αποκτημένα από καταπιστευματοδέκτες.